www.belgates.be
 
 
E-mail:

Password:
Free registration
Password ?
Anti-spam, Anti-virus, Email sanitizer
DOMAIN NAMES
WEB HOSTING
WEBMAIL
PRICES / PAYMENTS
RESELLERS
Multi-Level Sponsoring
CONTACT

Belgates Algemene Voorwaarden

Artikel 1 : Algemeen
1. Le site www.belgates.be est géré par la société BELGATES sprl ayant son siège social Avenue de la grande closière, 37 à B-1428 Lillois-Witterzée.
RCB numéro 83.023
Numéro de TVA BE 459.029.140.
 
2.Behoudens andersluidende, uitdrukkelijke en schriftelijke bepaling, zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing op alle contracten welke worden afgesloten tussen enerzijds Belgates en anderzijds de natuurlijke persoon of de rechtspersoon, verder genoemd « de Klant », die beroep doet op Belgates om hem diensten aan te bieden met betrekking tot:

 • de registratie van domeinnamen ;
 • de aankoop, de configuratie en het gebruik van website hosting ;
 • de aankoop, de configuratie en het gebruik van de EasySiteBuilder ;
 • de aankoop, de configuratie en het gebruik van de mailboxes.
3.De klant erkent kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden voor en deze te hebben aanvaard bij het plaatsen van haar bestelling via de website www.belgates.be, via bestelbon, per fax of telefonisch.
4.De algemene voorwaarden van de klanten zullen geen toepassing vinden indien deze afwijken van of ingaan tegen huidige algemene voorwaarden, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding van Belgates.
5.Het gebruik van Belgates via de site www.belgates.be, via e-mail, of via bestelbon, veronderstellen automatisch de goedkeuring en aanvaarding van de algemene voorwaarden.

Artikel 2 : Totstandkoming overeenkomst tussen partijen
1. De Klant erkent een definitief en onherroepelijk electronisch contract te hebben afgesloten vanaf het ogenblik Belgates de aanvaarding van haar aanbod ontvangt, (zijnde op het ogenblik dat de Klant het bevestigingsscherm visualiseert).
Het contract is eveneens definitief en onherroepelijk vanaf het ondertekenen van een bestelbon of de ontvangst ervan via fax of briefwisseling door Belgates.
Tenzij Belgates de bestelling niet aanvaard op grond van motieven voorzien in huidige algemene voorwaarden, ontvangt de Klant een ontvangstbevestiging van zijn order per email binnen de 24u. Deze wordt geacht door de Klant te zijn ontvangen vanaf deze de server bereikt waarop zich de mailbox van de Klant bevindt.
2. Het contract wordt opgemaakt voor opéénvolgende periodes, gelijk aan de initiële periode, welke stilzwijgend en automatisch wordt verlengd. Elk van de partijen kan het contract beëindigen volgens de bepalingen in artikel 8 van huidige algemene voorwaarden.
3. Het contract wordt geacht te zijn afgesloten op de maatschappelijke zetel van Belgates, zijnde de plaats waar de aanvaarding van het aanbod toekomt.
4. Iedere persoon die voor rekening van de Klant of met verzoek te factureren aan de Klant een bestelling plaatst, maakt zich sterk voor de Klant, conform het artikel 1120 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, en zal steeds persoonlijk aansprakelijk blijven zo deze bestelling niet tijdig door de Klant wordt betaald.

Artikel 3 : Rechten en Plichten van de Klant
1. De Klant verbindt er zich toe om elke nuttige informatie te verstrekken aan Belgates. De Klant is de enige verantwoordelijke voor de door hem verstrekte informatie.
2. Belgates is in geen enkel geval verantwoordelijk voor elke informatie die al dan niet bewust wordt doorgegeven door de Klant of voor elke schade die hieruit zou voortvloeien.
3. De Klant zal alle kosten, voortvloeiend uit de schade die veroorzaakt werd door het leveren van niet correcte informatie door de Klant of door een derde partij die toegang heeft tot de rekening van de Klant, terugbetalen aan Belgates.
4. Voor de registratie van een domeinnaam erkent de Klant dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van de desbetreffende nationale of internationale registratieauthoriteit, hierverder genoemd de « Registry » (bijv., DNS.be - Deze kunnen geraadpleegd worden op de website www.dns.be), en dat hij deze voorwaarden aanvaardt. De Klant wordt door de loutere registratie van een domeinnaam Licentienemer bij de desbetreffende Registry.
5. De Klant-consument beschikt niet over het recht om van een aankoop af te zien, gezien het onmiddellijke gebruik van het produkt/dienst.
6. De Klant erkent uitdrukkelijk dat Belgates alle informatieverplichtingen zoals voorzien in de Wet op de Electronische Handel en de Wet op de Handelsgebruiken en Bescherming van de consument heeft nageleefd en deze permanent en duidelijk te bezichtigen zijn op de website van Belgates. (zonder limitatief te zijn de identificatiegegevens van Belgates , de bestellingsprocedure, prijsaanduidingen, ...)

Artikel 4 : Rechten en plichten van Belgates
1. Belgates behoudt zich het recht de aan de Klant geleverde diensten uit te breiden. De Klant zal hiervan op de hoogte gebracht worden via de website www.belgates.be, via e-mail, via SMS of per post.
2. Belgates behoudt zich het recht de tarieven die van kracht zijn op de website www.belgates.be te wijzigen. De Klant zal hiervan op de hoogte gebracht worden via de website www.belgates.be, via e-mail, via SMS of per post. Behoudens andersluidende uitdrukkelijke bepaling, worden de prijzen in EURO vermeld, exclusief BTW.
In geval van tariefverhoging, zal de Klant de toepassing van het nieuwe tarief mogen weigeren en zijn contract opzeggen per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs binnen een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van verzending van de mail welke de tariefwijziging aankondigt.
3. Belgates behoudt zich het recht zijn Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Klant zal hiervan op de hoogte gebracht worden via de website www.belgates.be, via e-mail, via SMS of per post.

Artikel 5 : Regels van goed gedrag
1. De Klant zal Belgates niet misbruiken, door inbreuk te doen op het privéleven van anderen, en niet gebruiken voor illegale doeleinden, die indruisen tegen de goede zeden of de openbare orde.
2. De Klant verbindt er zich toe de diensten die aangeboden worden door Belgates niet te gebruiken voor de hieronder geformuleerde doeleinden (deze lijst is illustratief en niet limitatief) :

 • Het gebruik van Belgates dat indruist tegen de internationale of lokale wetten, onder deze wetten verstaan we de belgische wetten of de wetten die van kracht zijn in de landen;
 • De aanmaak van valse identiteiten of alle pogingen tot het misleiden van anderen door het gebruik van misleidende identiteiten bij het versturen van berichten via Belgates ;
 • Het versturen via Belgates van inhoud die illegaal, hinderlijk, misbruikend, dubbelzinnig, onbeschaafd of tegen de openbare orde is ;
 • Het versturen via Belgates van inhoud die inbreuk kan maken op de rechten van intellectuele eigendom of andere rechten van derden, inbegrepen de gedeponeerde merken en copyright ;
 • Het versturen via Belgates van lasterlijke of negatieve inhoud ten opzichte van Belgates en alle hieraan verbonden maatschappijen of ten opzichte van elke andere persoon of maatschappij ;
 • Het versturen van materiaal dat virussen, « Trojan horses », « worms », « time bombs », of elk ander programma bevat dat schade kan berokkenen aan de electronische systemen van de bestemmeling;
 • Pogingen om zonder toestemming, door het kraken van paswoorden of door middel van ellke andere methode, toegang te krijgen tot de diensten van Belgates, tot rekeningen van andere Klanten van Belgates, tot systemen en netwerken die in verbinding staan met Belgates ;
 • Gebruik van de dienst voor doeleinden die indruisen tegen het strafrecht, tegen het burgerrecht of de publieke orde.

Artikel 6 : Beperking van verantwoordelijkheden
1. Belgates zal niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor de daden van de Klant die indruisen tegen de regels van goed gedrag zoals verwoord in Artikel 5.
2. Indien Belgates goede redenen heeft om te vermoeden dat een Klant zich niet houdt aan de regels van goed gedrag (cfr. Artikel 5), zal Belgates de Klant via e-mail, post of per SMS bevelen om elke praktijk die de regels van goed gedrag (cfr. Artikel 5) niet respecteert stop te zetten. Indien de Klant deze praktijken niet stopzet binnen een termijn van 2 dagen, behoudt Belgates zich het recht om de dienst te desactiveren. Hierdoor zal de dienst dus niet meer toegankelijk zijn voor de Klant. De Klant die de diensten aangeboden door Belgates gebruikt heeft op een manier die niet conform de regels van goed gedrag van dit contract was, zal de eventuele waarde van de resterende diensten niet terugbetaald worden.
3. Belgates is in geen enkel geval verantwoordelijk voor de inhoud van de email boodschappen die verstuurd worden door gebruik van zijn diensten. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de boodschappen ligt bij de Klant.
4. Belgates is in geen enkel geval verantwoordelijk voor de inhoud van de websites die gehost worden of gecreëerd werden op zijn platform of die via zijn platform toegankelijk worden gesteld (bijv., via de dienst ‘URL forwarding’ ). De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de boodschappen en de inhoud ligt bij de Klant. Belgates kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor een “redirection” van een domeinnaam op verzoek van de Klant.
5. Belgates kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inbreuken welke de Klant zou plegen op de intellectuele rechten in het algemeen. (zonder exhaustief te zijn, merkenrecht, auteursrechten, tekeneningen & modellen, ...)
6. Belgates en/of zijn leveranciers kunnen in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor directe schade, incidenten, schadevergoeding uitgesproken als sanctie, bijkomende, speciale of indirecte schade, of voor elke andere schade van welke natuur ook, met name voor schade die voortvloeit uit het verlies van gebruik van gegevens of van verlies van voordelen die voortvloeien uit of gebonden zijn aan het gebruik of het functioneren van www.belgates.be, door vertraging van www.belgates.be of de onmogelijkheid www.belgates.be te gebruiken, aan de levering of aan een fout bij de levering van de diensten, of voor schade die veroorzaakt wordt door elke informatie, elk materiaal, product, dienst en geassocieerd grafisch element, verkregen door middel van www.belgates.be of voortvloeiend uit het gebruik van de website, of deze verantwoordelijkheid nu al dan niet contractueel werd bepaald.
7. De informatie, producten en diensten van www.belgates.be kunnen technische onjuistheden of typfouten bevatten. Deze informatie wordt regelmatig aangepast. Belgates en/of zijn leveranciers kunnen aangezet worden om op elk moment verbeteringen en/of aanpassingen aan te brengen aan deze website. Belgates en zijn leveranciers kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor het slecht functioneren, onderbrekingen of fouten in de electronische publicatie en de gerelateerde diensten.
8. De Klant is verplicht Belgates te behoeden voor elke frauduleuse daad verricht door derden die betrekking heeft tot de diensten geleverd door Belgates. Deze garantie heeft tot gevolg dat de Klant Belgates zal bijstaan in zijn verdediging en Belgates volledig schadeloos zal stellen voor elk nadeel dat voortvloeit uit een dergelijke klacht (met name de gerechtelijke kosten, eventuele schadevergoedingen, enz.)
9. Belgates behoudt zich het recht voor te weigeren over te gaan tot een aanvraag voor de registratie van domeinnamen bij schending van de Algemene Voorwaarden van de Registry en/of meer in het algemeen de domeinnamen die beledigend zouden zijn of tegen de goede zeden of de openbare orde zouden indruisen.
10. De Klant aanvaardt zich te voegen naar de reglementering/wetgeving inzake de registratie van de domeinnamen. De Klant-Licentienemer is er zich ten volle van bewust dat deze regels vatbaar zijn voor herziening.
De Klant-licentienemer erkent en aanvaardt dat Belgates geen enkele bevoegdheid heeft over deze regels en evenmin verantwoordelijk kan worden gesteld voor de gevolgen die voortvloeien uit deze regels en de wijziging ervan.
De Klant-licentienemer erkent en aanvaardt dat de Registry een beslissing neemt over de registratie van elke domeinnaam volgens zijn registratie voorwaarden. Belgates kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld indien de registratie van de domeinna(a)m(en) zou worden geweigerd door de Registry of later zou worden nietig verklaard, geannuleerd of opgeschort om welke reden dan ook.
De Klant-licentienemer is en blijft de enige verantwoordelijke voor de gekozen naam en voor de beslissing over te gaan tot de registratie ervan als domeinnaam.
11. Belgates behoudt zich het recht voor niet tot registratie van de domeinnaam over te gaan wanneer de Klant het verschuldigde bedrag niet heeft betaald. Belgates is niet verantwoordelijk indien, tussen de periode van het aanvragen van een domeinnaam en de datum van effectieve betaling door Klant, de door Klant aangevraagde domeinnaam door een derde werd geregistreerd.
12. De partijen verklaren zich uitdrukkelijk akkoord op het gegeven dat de verantwoordelijkheid van Belgates in alle gevallen niet hoger zal kunnen zijn dan het bedrag door de Klant betaald voor dezelfde diensten of produkten van het jaar welke het verzoek tot schadeloosstelling voorafgaat.

Artikel 7 : Betaling en Betalingsvoorwaarden
1. Belgates gaat enkel over tot het activeren van de producten of diensten op de rekening van de Klant als deze het verschuldigde bedrag van de bestelling betaald heeft.
2. Alle facturen dienen ten laatste op hun vervaldatum betaald te worden. Iedere op de vervaldag onbetaald gebleven factuur zal van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling verhoogd worden met interesten aan 12% op jaarbasis op het openstaande hoofdbedrag, dit tot de algehele betaling. Daarnaast is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% op het openstaande hoofdbedrag, met een minimum van 25,00 € en met een maximum van 1.250,00 €, dit voor de buitengerechtelijke invorderingskosten en overige contractuele schade door Belgates geleden. De Klant aanvaardt overigens uitdrukkelijk een vergoeding verschuldigd te zijn op grond van artikel 6 van de Wet van 2 augustus 2002 op de bestrijding van de betalingsachterstand bij Handelstransacties voor wat de gerechtelijke invorderingskosten betreft welke Belgates zou dienen te maken (o.a. de relevante deurwaarderskosten, advocatenkosten- en honoraria,...)
3.Bovendien zal/zullen bij niet-betaling van de factuur van Belgates, en na schriftelijke aanmaning tot betaling, binnen de voormelde termijnen, de product(en) of de dienst(en) door Belgates kunnen worden gedesactiveerd en zal/zullen zij bijgevolg onbeschikbaar zijn.
De Klant beschikt over de mogelijkheid om door betaling van de onbetaalde facturen en de verwijlintresten de reactivatie te vragen van de desbetreffende product(en) of de dienst(en) door Belgates.
4. Eventuele bijkomende administratieve, technische of andere kosten die het gevolg zijn van een laattijdige betaling en/of de desactivatie van een product of dienst vallen volledig ten laste van de Klant.

Artikel 8 : Verbreking van het contract
1. De Klant kan het huidige contract beëindigen met een vooropzeg van twee maanden door een schriftelijke aankondiging die dient gestuurd te worden per aangetekende post. De Klant zal reeds betaalde abonnementsgelden niet terugbetaald krijgen.
2. Belgates kan dit contract beëindigen met een vooropzeg van twee maanden en de geleverde diensten door Belgates stopzetten door schriftelijke aankondiging die per aangetekende post wordt verstuurd naar de Klant. De Klant zal het restant van het abonnementsgeld voor de rest van de periode terugbetaald krijgen binnen de termijn van dertig dagen volgend op de aankondiging van de beëindiging van dit contract. Indien de Klant de regels van goed gedrag (cfr. Artikel 5) niet respecteert , kan Belgates het contract vervroegd stopzetten volgens de regels en de procedure vermeld in artikel 6, paragraaf 2.
3. Belgates behoudt zich het recht voor om het contract op te zeggen indien de Klant het product of de dienst heeft besteld met behulp van foutieve gegevens of niet in overeenstemming met de verklaringen en garanties van de algemene voorwaarden. In geen geval zal de abonnementskost voor de rest van het lopende registratiejaar gecrediteerd worden.
4. De Klant aanvaardt dat indien de opzegging van het contract voor het gebruik van het product of dienst niet minstens twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode gebeurt zoals hierboven beschreven, dit beschouwd wordt als een stilzwijgende verlenging van het contract. De Klant zal in desbetreffende geval ook de prijs van de volgende abonnementsperiode voor dezelfde produkten dienen te betalen.

Artikel 9 : Vertrouwelijkheid en bescherming van persoonlijke gegevens
1. De persoonlijke gegevens van de Klant zijn geregistreerd in de databases van Belgates. De Klant beschikt over een toegangsrecht en het recht om zijn gegevens te corrigeren.
2. Deze gegevens zullen door Belgates gebruikt worden in het kader van klantenadministratie, marktstudies en diensten en voor de promotie van onze producten en diensten. Indien de Klant deze informatie niet wenst te ontvangen, kan hij dit laten weten per e-mail , per fax , of per post.
3. In het kader van de dienst van Belgates, zich ertoe om alle gegevens van de Klant op een vertrouwelijke manier te behandelen, volgens de nationale en internationale bepalingen, waaronder onder meer de belgische wet van 8 december 1992, met betrekking tot de bescherming van het privéleven bij de behandeling van gegevens met persoonlijk karakter (K.B., 18 maart 1993), gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (K.B., 3 februari 1999).
4. Aldus,

 • Geeft Belgates geen enkele informatie betreffende de e-mail adressen en de gegevens van de leden, partners, klanten, prospecten, werknemers, relaties, vrienden van de Klant door, noch deelt deze gegevens met een derde partij zonder hiertoe vooraf schriftelijke en expliciete toestemming gevraagd te hebben aan de Klant en waarin wordt bevestigd dat de desbetreffende personen hun toestemming gegeven hebben voor dit specifiek gebruik van hun gegevens en hierbij te garanderen de regels en verplichtingen met betrekking tot het gebruik van gegevens met persoonlijk karakter.
 • Belgates zal geen enkele informatie van de Klant (GSM nummer, e-mail adres, telefoon en fax nummer, demografische gegevens of identificatiegegevens) doorgeven,delen of verkopen aan een derde partij, zonder de toestemming van de Klant of zonder dat deze laatste het doel ervan kent

Artikel 10 : Overmacht
Noch de Klant, noch Belgates zijn verantwoordelijk voor de niet-uitvoering of de vertraging in de uitvoering van de verplichtingen vermeld in dit contract indien er zich overmacht (zoals erkend in de jurisprudentie) voordoet. Wat niet wordt beschouwd als overmacht: de Klant die niet in staat is alle kosten te betalen van de diensten geleverd door Belgates.

Artikel 11 : Finale clausule
Huidige algemene voorwaarden mag geen doorhalingen bevatten en heeft voorrang op de algemene voorwaarden van de Klant.
In het geval dat bepaalde bepalingen van huidige algemene voorwaarden als onbestaand worden beschouwd, zullen de beide partijen de te verwaarlozen clausule vervangen door een clausule die beide partijen tegemoetkomt en die de gemeenschappelijke intenties ten goede komt.

Artikel 12 : Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank
Op deze voorwaarden en op elke bestelling, aanvaarding of overeenkomst die onder deze voorwaarden valt is de Belgische wetgeving van toepassing. Onverminderd de bepalingen van de organen die bevoegd zijn voor de oplossing van geschillen, zal elk geschil betreffende het onderhavige, de interpretatie of uitvoering ervan, bij gebrek aan minnelijke schikking, onder de uitsluitende rechtspraak vallen van de hoven en rechtbanken van Brussel.